RAJAT

RAJASTHAN YUVA RATNA AWARDEES

Year Name
2010Captain C.Soniya Rani
Professional
2010Shri Dhawal J.Chandan Jain
Trade & Social Service
2010Shri Mohan Jain
Social Service
2010Dr. Nisha Nahar (Mandhana)
Education
2010Shri Ca Rajendra Kumar P
Professional
2010Shri Rajendra Ratnoo I A S
Bureaucrat
2012Shri Narendra Srisrimal
2012Dr. Priyadarshana Jain
2012Shri Shalin Jain
2012Shri Suresh Mutha
123

RAJASTHAN RATNA AWARDEES

RAJASTHAN SHREE AWARDEES

RAJASTHAN BHUSAN AWARDEES (POSTHUMOUS)

RAJASTHAN YUVA RATNA AWARDEES

RAJASTHAN SEVA AWARDEES

RAJASTHAN VISHIST SEVA SAMMAN AWARDEES

Copyright © 2017 Rajasthani Association Tamilnadu

Design by Ace Software Solution